Polityka ochrony prywatności


Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jesteśmy zobligowani do przekazania naszym Użytkownikom informacji na temat przetwarzania danych osobowych, które zostały powierzone nam przez Państwa w ramach strony internetowej AlleMon.pl.

1. Oznaczenia i skróty
 • Regulamin - przez regulamin rozumie się treść poniższego regulaminu
 • Serwis - przez serwis rozumie się usługi internetowe w formie strony internetowej umieszczonej pod domeną allemon.pl i w innych pochodnych rozszerzeniach domenowych (np. subdomeny)
 • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna, która zaakceptowała regulamin oraz zarejestrowała się w celu korzystania z Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę na korzystanie z Serwisu od przedstawiciela ustawowego. W przypadku korzystania z Serwisu przez taką osobę Administrator domniemywa, że uzyskała ona zgodę przedstawiciela ustawowego. Osoba prawna może mieć własne Konto pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako Użytkownika
 • Konto - dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu się, miejsce w Serwisie należące do Użytkownika, za pomocą którego może korzystać on z niektórych dodatkowych usług Serwisu
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Obowiązywanie
Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 24 maja 2018. Ma na celu realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z zasadami RODO oraz ustalenie zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z Serwisu.

3. Administrator danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez Państwa na stronie AlleMon.pl jest właściciel i twórca serwisu firma Lonbit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Noteckiej 12, 54-128 Wrocław.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych lub praw przysługujących Ci w tym zakresie możesz skontaktować się z nami poprzez specjalny adres e-mail: .

4. Podstawa prawna
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody w trakcie rejestracji i korzystania z naszego serwisu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
Jeżeli już złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, to w każdej chwili masz prawo tę zgodę cofnąć. Cofnięcie Twojej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Jakie dane są zbierane?
Zbierane są podane przez Ciebie w trakcie rejestracji i korzystania z Serwisu następujące dane:
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu do wysyłania powiadomień
 • Twój adres IP z którego rejestrowane jest konto
 • Identyfikator profilu Facebooka w przypadku rejestracji z kontem Facebook
 • Identyfikator profilu Google w przypadku rejestracji z kontem Google
 • Dane do faktury jeśli posiadasz konto firmowe (nazwa firmy, adres, numer NIP)

6. Jak, do czego i jak długo wykorzystywane są moje dane?
Twoje dane wykorzystywane są w celach:
 • świadczenia usług na rzecz Użytkowników (w tym powiadomienia o znalezionych aukcjach)
 • kontaktu z Użytkownikiem
 • przetwarzania szybkich płatności
 • wystawiania faktur

Dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś na to osobną zgodę (ją również możesz cofnąć).

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych, do czasu aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę – jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej – lub Administrator Danych Osobowych ustali, że dane osobowe się zdezaktualizowały.

7. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe zbierane na niniejszej stronie internetowej możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu takich jak usługa hostingu, operator bramki SMS - SMSAPI, operator szybkich płatności - Przelewy24, do analizy ruchu, analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta
 • partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę
 • naszym księgowym w celu wystawienia faktur VAT (jeśli posiadasz konto firmowe)

Nasi podwykonawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium zadbaliśmy, aby dostawcy udzielili gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

8. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii
 • Aktualizacji i poprawiania swoich danych osobowych
 • Usunięcia danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Przenoszenia danych osobowych
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu utworzenia konta w Serwisie jest niezbędne do realizacji niektórych usług w Serwisie.

9. Jak dbamy o bezpieczeństwo?
Wykorzystujemy różne techniki podnoszących bezpieczeństwo takie jak szyfrowanie danych, szyfrowanie transmisji (protokół HTTPS). Korzystamy również z narzędzi do automatycznego blokowania podejrzanych działań.

10. W jaki sposób korzystamy z plików Cookies?
Sposób korzystania z plików Cookies opisano w Polityce Cookies.


O wszelkich zmianach w Polityce Prywatności poinformujemy Cię na stronie głównej Serwisu i/lub mailowo.