Regulamin serwisu AlleMon


Korzystanie z serwisu AlleMon oznacza akceptację poniższego regulaminu.

Niniejszy regulamin definiuje zasady korzystania z serwisu AlleMon oraz określa sposób jego funkcjonowania. Postanowienia regulaminu dotyczą praw, obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi dostępne za pośrednictwem serwisu AlleMon, a także praw i obowiązków Użytkowników serwisu. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie z serwisu AlleMon oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Nazwy serwisów Allegro (oraz Allegro.pl), OtoMoto oraz OtoDom wykorzystane zostały wyłącznie w celu informacyjnym i są nazwami zastrzeżonymi przez firmy trzecie.


§ 1
POJĘCIA I DEFINICJE
 1. Serwis - serwis internetowy AlleMon (zamiennie nazywany też AlleMon.pl), znajdujący się w pod adresem internetowym: http://allemon.pl oraz https://allemon.pl, będący własnością firmy Lonbit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Administrator - podmiot prowadzący Serwis - firma Lonbit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Noteckiej 12, NIP 8992680389, REGON 021081232.
 3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna, która zaakceptowała regulamin oraz zarejestrowała się w celu korzystania z Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę na korzystanie z Serwisu od przedstawiciela ustawowego. W przypadku korzystania z Serwisu przez taką osobę Administrator domniemywa, że uzyskała ona zgodę przedstawiciela ustawowego. Osoba prawna może mieć własne Konto pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako Użytkownika.
 4. Zarejestrowany Użytkownik - osoba fizyczna lub firma, posiadająca konto e-mail, która akceptując Regulamin zarejestrowała się w Serwisie i otrzymała dostęp do usług przez niego oferowanych.
 5. Monitor / Zapytanie – zbiór kryteriów zdefiniowanych przez Zarejestrowanego Użytkownika, które składają się z elementów takich jak: nazwa oraz parametry.
 6. Powiadomienie – wiadomość wysyłana do Zarejestrowanego Użytkownika informująca o znalezieniu oferty/aukcji zgodnej z określonymi przez niego kryteriami wyszukiwania. Powiadomienie wysyłane może zostać za pomocą wiadomości e-mail lub SMS oraz aplikacji AlleMon.
 7. Panel Użytkownika – podstrona w Serwisie dostępna dla każdego Zarejestrowanego Użytkownika, za pośrednictwem której Użytkownik wprowadza i zarządza Monitorami, danymi, a także innymi elementami związanymi z korzystaniem i funkcjonowaniem Serwisu, w tym aktywowaniem i dezaktywowaniem poszczególnych usług.
 8. Punkty – jednostka płatnicza w Serwisie, za pomocą której Zarejestrowany Użytkownik może stworzyć Monitor i otrzymywać Powiadomienia.
 9. Pakiet Punktowy – usługa płatna w Serwisie, zawierająca określoną liczbę Punktów.


§ 2
POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
 1. Właścicielem Serwisu jest Lonbit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy ul. Noteckiej 12.
 2. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest świadczenie płatnej usługi polegającej na wysyłaniu Zarejestrowanemu Użytkownikowi szybkich Powiadomień o nowo pojawiających się aukcjach w serwisie Allegro.pl (bądź OtoMoto lub OtoDom), które spełniają kryteria określone przez Zarejestrowanego Użytkownika w sporządzonym przez niego Monitorze.
 3. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.
 4. Po rejestracji każdy Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje możliwość darmowego utworzenia jednego Monitora, po jego utworzeniu konto testowe zmienia się do konta o pełnej funkcjonalności.
 5. Zgromadzone przez Serwis dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) jest Lonbit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Noteckiej 12.
  Rejestracja w Serwisie oraz podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług Serwisu.
  Każdy Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania poprzez usunięcie konta z Serwisu. Funkcje te dostępne są w Panelu Użytkownika
 6. Strony Serwisu wykorzystują pliki "cookies" – są to pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym osób odwiedzających Serwis służce do zbierania informacji dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Wykorzystywane przez Serwis m.in. do identyfikacji konkretnego Użytkownika. Brak obsługi plików „cookies” przez przeglądarkę internetową wykorzystywaną przez Użytkownika pozwala na korzystanie z Serwisu, jednak może to spowodować jego niepoprawne działanie, za co nie ponosi odpowiedzialności Administrator.
 7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Serwisu.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji zasad Regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia. Jeżeli po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, użytkownik wciąż korzysta z Serwisu, oznacza to akceptację naniesionych zmian Regulaminu. Regularne sprawdzanie Regulaminu leży w obowiązku Użytkownika Serwisu.
 9. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem serwisu korzystając ze strony http://allemon.pl/kontakt/. Wraz z usunięciem konta wszelkie dane osobowe/firmowe zostaną usunięte na stałe i bezpowrotnie, a świadczenie usługi przez Serwis zakończone.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Zarejestrowanego Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia konta Zarejestrowanego Użytkownika.
 11. Zawartość Serwisu jest własnością Administratora i bez jego zgody zabronione jest: przetwarzane, pobieranie, sprzedawane, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie we fragmentach lub w całości wszelkich treści należących do Serwisu AlleMon.pl zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 12. Dostęp oraz zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług przez Serwis – istniejących oraz tworzonych w przyszłości – może być w każdej chwili zmieniony (zarówno rozszerzany, jak i ograniczany) przez Administratora, co może również wiązać się z dodawaniem lub usuwaniem poszczególnych usług świadczonych przez Serwis.


§ 3
REJESTRACJA
 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna. Każdy Użytkownik może zarejestrować konto w Serwisie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie http://allemon.pl. W momencie zakończenia rejestracji staje się on Zarejestrowanym Użytkownikiem i uzyskuje dostęp do Panelu Użytkownika. Umowa na czas nieokreślony o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji.
 2. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracyjnej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień oraz treści reklamowych na adres e-mail oraz powiadomień SMS na numer telefonu, które podane zostały przy rejestracji.
 4. Zarejestrowany Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Założenie większej ilości kont jest niezgodne z Regulaminem i skutkować usunięciem wszystkich kont Użytkownika.


§ 4
ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU
 1. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest świadczenie płatnej usługi polegającej na wysyłaniu Zarejestrowanemu Użytkownikowi szybkich Powiadomień o nowo pojawiających się aukcjach w serwisie Allegro.pl (bądź OtoMoto lub OtoDom), które spełniają kryteria określone przez Zarejestrowanego Użytkownika w sporządzonym przez niego Zapytaniu.
 2. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest urządzenie korzystające z przeglądarki internetowej. Serwis obsługiwany jest przez następujące przeglądarki internetowe: Firefox 39.0, Google Chrome 44.0, Opera 30.0. W przypadku korzystania z innych niż wymienionych przeglądarek internetowych Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 3. Zarejestrowany Użytkownik, korzystając z Punktów tworzy Monitor, który w regularnym, wybranym przez Użytkownika odstępie czasowym sprawdza listę wyników wyszukiwania w serwisie Allegro pod kątem zadanych kryteriów. W momencie, gdy znalezione zostają wyniki spełniające kryteria podane w Monitorze, Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje Powiadomienie za pomocą jednego lub kilku wybranych sposobów: SMS, e-mail, aplikacja AlleMon.


§ 5
USŁUGI PŁATNE
 1. Każdy Zarejestrowany Użytkownik chcąc skorzystać z płatnej usługi Serwisu, którą jest wysyłanie Powiadomień o nowo pojawiających się aukcjach spełniających zadane w Monitorze kryteria, powinien zakupić odpowiedni Pakiet Punktowy.
 2. Odpowiedni Pakiet Punktowy można zakupić za pomocą następujących kanałów: karta kredytowa, karta debetowa, przelew, transfer, SMS Premium.
 3. Transakcje związane z zakupami Pakietów Punktowych obsługiwane są przez serwis Przelewy24. Od sposobu płatności zależy czas pojawienia się Punktów na koncie w Panelu Użytkownika.
 4. Cennik usług płatnych w serwisie AlleMon.pl znajduje się na stronie: http://allemon.pl/cennik/
 5. Punkty nabyte przez Zarejestrowanego Użytkownika nie tracą ważności, przepadają gdy Zarejestrowany Użytkownik usunie konto w Serwisie lub jego konto zostanie usunięte przez Administratora, nie mogą zostać sprzedane oraz wymienione na ekwiwalent pieniężny. W przypadku usunięcia konta Zarejestrowany Użytkownik nie może domagać się żadnej rekompensaty za utracone Punkty.
 6. Pakiety Punktowe można uzyskać wyłącznie za pomocą Serwisu i innych sposobów zatwierdzonych przez Administratora. Zabrania się wymiany oraz handlu Pakietami Punktowymi, Punktami i kontami przez użytkowników i inne podmioty trzecie.
 7. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Zarejestrowanego Użytkownika, dokonane za pomocą Panelu Użytkownika.
 8. O poprawnym zakupie Pakietu Punktowego Zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony bezpośrednio w serwisie AlleMon.pl.


§ 6
REKLAMACJE, ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU
 1. Administrator Serwisu AlleMon nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych podmiotów obecnych przy dokonywaniu płatności za usługi;
  2. działanie operatorów telefonii komórkowej, sieci Internet lub serwisów świadczących usługi poczty elektronicznej dotyczące problemów z dostarczaniem Powiadomień jako wiadomości e-mail lub SMS;
  3. przerwy techniczne oraz konserwacyjne podmiotów trzecich, które uniemożliwiają przetwarzanie danych Serwisowi AlleMon;
  4. funkcjonowanie serwisów trzecich;
  5. za utratę danych zgromadzonych przez Administratora Serwisu spowodowanych awarią sprzętu, sieci Internet lub na skutek działania podmiotów trzecich;
  6. usunięcie aukcji, której dotyczyło wysłane Powiadomienie;
  7. nieprawidłowe korzystanie z Serwisu przez Użytkownika;
  8. błędy przy dokonywaniu płatności w Serwisie wynikające z pomyłki Użytkownika;
  9. błędy przy tworzeniu Monitorów przez Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu AlleMon;
  10. błędy przy tworzeniu aukcji przez użytkowników serwisów trzecich;
  11. nieprawdziwe informacje przekazywane przez użytkowników serwisów trzecich;
  12. transakcje zawarte za pomocą serwisów trzecich;
 2. W przypadku otrzymania Powiadomienia z błędnymi wynikami, niespełniającymi warunków zadanych w Monitorze, Zarejestrowanym Użytkownikom może przysługiwać zwrot Punktów, wynoszący maksymalnie 150% poniesionego kosztu punktowego. Wszystkie zgłoszenia błędnych Powiadomień rozpatrywane będą przez Administratora i od jego decyzji zależeć będzie przyznanie zwrotu Punktów. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia. W przypadku częstego nadużywania zgłoszeń, które okazują się wynikami prawidłowymi właściciel serwisu rezerwuje sobie prawo automatycznego odrzucenia przyszłych zgłoszeń takiego użytkownika.
 3. Administrator Serwisu AlleMon zastrzega sobie prawo do:
  1. całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu na czas wprowadzania ulepszeń, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników;
  2. wyłącznej interpretacji postanowień powyższego Regulaminu;

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem:
http://allemon.pl/kontakt/§ 7
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zasady Polityki Prywatności opisano na stronie Polityka Prywatności.


§ 8
POLITYKA COOKIES
Sposób korzystania z plików Cookies opisano w Polityce Cookies.